Mae Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru (y Bartneriaeth) yn un o dri chorff strategol ledled Cymru a sefydlwyd yn 2012 fel rhan o ddull gweithredu ehangach Llywodraeth Cymru i ddatblygiad economaidd rhanbarthol". Mae pob Partneriaeth yn cynghori Llywodraeth Cymru ar ddarpariaeth sgiliau, adnabod blaenoriaethau rhanbarthol ar gyfer buddsoddi mewn sgiliau yn seiliedig ar alw gan gyflogwyr a gwybodaeth am y farchnad lafur.

PSR - Cefndir

 

services

Ein Ffocws

Mae'r Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru yn un o bedwar partneriaethau rhanbarthol ar draws Cymru. Fel PSR rydym yn cynhyrchu ac yn dadansoddi gwybodaeth am y farchnad lafur, yn ymgysylltu a chyflogwyr ac yn cynghori Llywodraeth Cymru ar y ddarpariaeth sgiliau yn seiliedig ar drosolwg cyflogwyr.

Mae'r Partneriaethau yn ffurfio rhan o ddull ehangach Llywodraeth Cymru mewn perthynas â datblygiad economaidd rhanbarthol. Mae hyn yn cynnwys yr ymrwymiad yn y Cynllun Gweithredu Economaidd i gynllunio strategol cryfach ar lefel ranbarthol ac o ran datblygiad Cynllun Twf Gogledd Cymru a’r Cynlluniau Dinas.

Mae Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru yn dod a chyflogwyr, darparwyr sgiliau a rhan-ddeiliaid lleol allweddol ynghyd i gael gwell dealltwriaeth a datrys unrhyw broblemau o ran addasrwydd sgiliau ar lefel rhanbarthol a lleol. Nod gwaith y partneriaethau yw adnabod yr anghenion sgiliau presennol ac i’r dyfodol yn y rhanbarth, a defnyddio’r wybodaeth hon i siapio’r ddarpariaeth o addysg a hyfforddiant ôl-16.

Ein Cynllun Sgiliau a Chyflogadwyedd Rhanbarthol

Yn 2019, gofynnodd Llywodraeth Cymru i’r Bartneriaeth gymryd golwg mwy strategol, hirdymor o’r system sgiliau yn y rhanbarth drwy gynhyrchu Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol tair blynedd ar gyfer 2019- 2022. Nod y cynllun yw cael system sgiliau Gogledd Cymru yn gweithio’n galetach ac yn fwy blaengar i gwrdd â swyddi, nawr ac yn y dyfodol. Lansiwyd a chyhoeddwyd cynllun Partneriaeth Gogledd Cymru ym mis Tachwedd 2019, yn dilyn ymgynghoriad eang â chyflogwyr a rhan-ddeiliaid.

Blaenoriaeth 1: Adeiladu gweithlu’r dyfodol a denu doniau
Blaenoriaeth 2: Datblygu sgiliau er mwyn creu Gogledd Cymru cynhwysol
Blaenoriaeth 3: Hyrwyddo canfyddiad am yrfaoedd, llwybrau gyrfaoedd a chyfleodd prentisiaethau

Newyddion diweddaraf

Diben yr adroddiad hwn yw darparu gwybodaeth sy'n galluogi Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill i ddeall effaith cyflogaeth a sgiliau COVID-19 yn ein rhanbarth.

Yr adroddiad hwn yw'r trydydd mewn cyfres o adroddiadau LMI a gynhyrchwyd gan RSP Gogledd Cymru ers Ebrill 2020.

Mae'r adroddiad hwn yn seiliedig yn bennaf ar ddeallusrwydd meddal yn dilyn sgyrsiau ac ymgysylltu â chyflogwyr a’n rhanddeiliaid ynghyd â LMI meintiol cadarn (e.e. data postio swyddi, Credyd Cynhwysol a Chyfrif Hawlwyr) lle y bo'n briodol.

Y Bwrdd

Mae cwmpas a dylanwad strategol yr BSRh yn adlewyrchu ei rôl gynyddol bwysig wrth fynegi'r galw am sgiliau ar lefel ranbarthol a lleol. Mae dylanwad y Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol diweddar wedi'i ymestyn i lywio nifer o feysydd polisi a amlygwyd ym mlaenoriaethau Cynllun Gweithredu'r BSRh. Er mwyn cyflawni nodau'r Cynllun Gweithredu, mae Gweithgorau ffurfiol wedi'u sefydlu i adrodd ar y cynnydd i'r Bwrdd BSRh yn rheolaidd. Mae'r Gweithgorau yn arwain a chydlynu amcanion gweithredoly Blaenoriaethau yn y Cynllun Gweithredu. Hyd yma, mae’r BSRh wedi sefydlu’n ffurfiol Gweithgor Cyflogadwyedd, dan gadeiryddiaeth Niall Waller, Gweithgor Darparwr Dysgu Seiliedig ar Waith, dan gadeiryddiaeth Paul Bevan, Grŵp Clwstwr Cyflogwyr Sgiliau Digidol dan gadeiryddiaeth Pryderi Ap Rhisiart a Grŵp Clwstwr Cyflogwyr y Sector Gyhoeddus dan gadeiryddiaeth Heather Johnson. Mae Cylch Gorchwyl a Chofnodion y grwpiau hyn hefyd ar gael.

 

David Roberts

Cadeirydd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru

 

Niall Waller

Cadeirydd Grŵp Cyflogadwyedd Gogledd Cymru

 

Paul Bevan

Cadeirydd Gweithgor Darparwr Dysgu Seiliedig ar Waith

 

Pryderi Ap Rhisiart

Cadeirydd Grŵp Clwstwr Cyflogwyr Sgiliau Digidol 

 

Heather Johnson

Cadeirydd Grŵp Clwstwr Cyflogwyr Sector Gyhoeddus

 

Catrin Perry

Gofal Cymdeithasol, Bwrdd Gweithlu Gofal Gogledd Cymru

 

Claire Webb

Gweithgynhyrchu, ConvaTec

 

Karl Hargrave

Digidol (Seibr-ddiogelwch) - Technology Connected & Security Foundry

 

Osian Roberts

Sector Egni - Minesto

 

Paul Spencer

Prifysgol Bangor

 

Sarah Hosker

Technoleg Ariannol- Chetwood Financial

 

Scott Davis

Gweithgynhyrchu Delta Rock Group & Ethikos Group Ltd

 

Helen Steele

Airbus

 
EIN GWELEDIGAETH... Creu system sgiliau gynhwysol, eangfrydig sy'n hyblyg, yn wydn ac yn medru addasu i gyfleoedd a heriau sy'n ymddangos o'n tueddiadau

Y TÎM

 

COFNODION A CHYLCH GORCHWYL

Enw'r ffeil Maint(KB)
Folder 0
Folder 0
Folder 1081
Folder 534
4 gwrthrych(s)
 

ADNODDAU DEFNYDDIOLL

Enw'r ffeil Maint(KB)
Folder 3002
Folder 1776
Folder 2610
3 gwrthrych(s)
 
CYNLLUNIAU CYFLOGAETH A SGILIAU RHANBARTHOL A'R TEMPLED CYNLLUNIO AC ARIANNU AR HYN O BRYD YW'R PRIF FECANWAITH I'R RSPS LYWIO DULL STRATEGOL LLYWODRAETH CYMRU O DDARPARU CYFLOGAETH A DARPARIAETH SGILIAU

Llywodraeth Cymru

ARSYLLFA DATA PARTNERIAETH SGILIAU RHANBARTHOL GOGLEDD CYMRU

Dewch o hyd i ystod o wybodaeth gadarn a diweddar am yr isod:

Ein cynlluniau

 
Mehefin 2022
Dydd SulDydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd GwenerDydd Sadwrn
29


30


31


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


1


2


3


4


5


6


7


8


9


EIN BLAENORIAETHAU

Adeiladu gweithlu'r dyfodol a denu doniau

Datblygu sgiliau er mwyn creu Gogledd Cymru cynhwysol

Hyrwyddo canfyddiad am yrfaoedd, llwybrau gyrfaoedd a chyfleoedd prentisiaethau

 

Cysylltu â ni

 

Dolennau Defnyddiol

© 2022 Data Cymru - Mewngofnodi
Welsh Gov